25. konferenca SZKO

Novembra 2016 je bila 25. obletnica obstoja SZKO. Na konferenci je Uroš Gunčar nastopal z referatom Procesi odličnosti v Industriji 4.0. Digitalizacija v procesih postaja, če že ni, nujen pogoj za uspešno poslovanje številnih organizacij. Spletna aplikacija DNA v tej smeri nudi učinkovite rešitve.

V sklopu večerne proslave je Uroš Gunčar prejel tudi pohvalo za svoj dolgoletni prispevek na področju širjenja kakovosti in odličnosti v slovenskem prostoru in širše.

Procesi odličnosti v Industriji 4.0

Kaj imajo skupnega ISO standardi 9001:2015, model EFQM 2013 in industrija 4.0? Modele procesov, izdelkov, storitev in z njimi povezana tveganja. V vseh treh pimerih gre za procesni pristop.

ISO 9001:2015 zahteva procesni pristop na vseh ravneh in obvladovanje tveganj oboje skupaj s PDCA tvori tri osrednje zahteve oziroma rdeče niti standarda ISO 9001:2015.

Model EFQM

Procesi, izdelki in storitve so osrednje merilo, obvladovanje tveganj pa pomembno tako pri finančnih virih, procesih kot strategiji.
Temeljno načelo Agilni management se nanaša na to, da so procesi odzivni na spremembe in nevarnosti v okolju in jih je možno hitro prilagajati oziroma spreminjati. Skozi procese se kaže tudi temeljno načelo Dodajanje vrednosti za odjemalce z razumevanjem, predvidevanjem in izpolnjevanjem potreb in pričakovanj ter izkoriščanjem priložnosti.

Industrija 4.0

Nemška državna iniciativa z začetki iz leta 2010 in javno predstavitvijo 2011 na Hanoverskem sejmu. Glavni cilji te strategije so usmerjeni v ustvarjanje pametnih izdelkov, postopkov in procesov ter pametnih tovarn.

V pametni tovarni:

  • Bodo ljudje, stroji, izdelki in senzorji med seboj komunicirali kot to danes omogočajo socialna omrežja.
  • Sistem bo kreiral virtualno kopijo fizičnega sveta skozi zaznane podatke z namenom kreiranja vsebinskih informacij. Kot tak bo tehnična pomoč pri odločanju in reševanju problemov ter pri izvajanju nalog, ki bodo pretežavne ali nevarne za ljudi.
  • Decentralizirano odločanje oziroma sposobnost sistema, da sam sprejema enostavne odločitve in deluje samostojno ter samodejno.

Modeli procesov, izdelkov, storitev v digitalnem okolju

Za uspešno digitalizacijo modelov procesov, izdelkov, storitev, … je potrebna jasna slika na vseh štirih nivojih ob podpori med seboj povezanih IKT rešitev (aplikacije, IK oprema, …).

Odličnost procesov (skozi DNA)

Odličnost procesa se kaže skozi njegovo uspešnost in učinkovitost.

Uspešnost procesa pomeni delati prave stvari – glede na potrebe trga, prodajne pogoje, blagovne znamke, potrebe interesnih skupin, … .

Učinkovitost procesa pomeni delati stvari na pravi način – hitrejše izvajanje, ob nižjih stroških, bolj kakovostno, … od konkurence.

Pogoj za oboje je ustrezno dokumentiran (po možnosti digitalno) poslovni model in proces, kar v primeru procesa pomeni:

  • vizualni prikaz – omogoča enotno razumevanje njegovega poteka
  • prijazno uporabniku – hiter dostop in osredotočenost na tisto, kar uporabnik v danem trenutku potrebuje
  • povezljivost ključnih elementov – za vsak korak procesa je opredeljeno, KDO, KAJ, KDAJ in KAKO ter kjer je potrebno koristni predlogi, tveganja in KPI.
  • povezljivost z drugimi vsebinami – aplikacijami, spletom, KNOW HOW v globino, …

 

DNA predstavlja rešitev za učinkovito dokumentiranje arhitekture procesov in obvladovanje tveganj in drugo ter spodbuja (omogoča) vključevanje vseh akterjev v procesih, kar pri njih pomeni večji motiv. Moto DNA je živeti s procesi (https://www.nets.si/, https://www.nets.si/dna/ ).

Sistem dokumentiranja, ki je agilen (omogoča hitre in ponekod samodejne spremembe) ter podrobnosti oziroma globino tam, kjer je za organizacijo potrebno oziroma pomembno.

Ahitektura procesov

Vizualizacija celote in vseh ključnih procesov ter kaj vse pomembno vpliva na delovanje organizacije (interesne skupine, zakonodaja, trendi, konkurenca) – z drugimi besedami arhitekrura procesov opisuje oziroma zrcali poslovni model.

Arhitektura procesov ima svoje meje in skozi vanjo vstopajo in izstopajo vse interesne skupine.

Vsaka organizacija se odloči za svojo pot, kjer stremi k doseganju odličnih rezultatov na dolgi rok in v ravnovesju glede pokrivanja interesov različnih skupin (zaposleni, stranke, lastniki, partnerji, …).

Nivo procesa

Pri procesu je bistveno jasno določena hrbtenica (osnovna smer) procesa ter vhodi in izhodi (mnogi so povezave z drugimi procesi) – skupaj tvorijo dizajn procesa. Na nivoju procesa moramo določiti tudi KPI-je, kateri naj podpirajo strateške usmeritve organizacije. Taki procesi bodo bolj verjetno vodili v uspešno organizacijo. Pri risanju diagrama procesa je smiselno uporabljati BPMN standard. S kliki na posamezno povezavo hitro prehajamo med procesi.

Nivo opravila

Pomik z miško na opravilo v procesu v sekundi odpre okno opravila, kjer so poleg kratkega opisa opravila navedeni izvajalci  (KDO), zapisi (IT podpora) in povezave (povezave do KNOW HOW v globino, do drugih aplikacij, do spleta, …). Z drugimi besedami se skozi izvajalce vidi organizacija podjetja, ki naj bo prilagojena procesom in ne obratno. Skozi zapise pa se vidi IT podpora – kateri zapisi so v elektronskem mediju oziroma podprti z aplikacijami.

Posebno v tretjem nivoju je pomembno motivirati zaposlene za vključevanje pri popisu opravil (v širino). Le ti so poleg tega, da najbolje poznajo delo, ki ga dokumentiramo tudi običajno kreatorji idej za koristne predloge.

Pri opravilu so navedena tudi pomembna tveganja, ki se tu pojavljajo in tisti KPI-ji, ki jih pri opravilu spremljamo. Seveda se tveganja in KPI-ji (beri pomembna) ne pojavljajo pri  vseh opravilih.

Tveganja so v odličnih procesih prepoznana in obvladovana

Povezana so v procese, kjer se pojavljajo. Smiselno je opredeliti pomembna tveganja in le ta tudi oceniti.

V DNA so tveganja prikazana na nivoju arhitekture ali procesa (pri opravilih), kjer se s klikom na tveganje odpre maska za ocenjevanje tega tveganja. Omogočeno je ocenjevanje po različnih lestvicah tako glede ocenjevanja vplivov (strateški, finančni., procesi, okoljski, …) kot verjetnosti.

Možnost prikaza pregleda vseh tveganj, polja tveganj, … .


V DNA (genom) ima narava odlično digitalno dokumentirane procese, ki tudi nam ljudem omogočajo, da smo tako učinkoviti in uspešni. Industrija 4.0 je v mnogočem stremenje po kopiranju rešitev iz narave, le da se tega mnogi ne zavedajo ali tega ne želijo priznati.

Ustrezno dokumentirani procesi in obvladovana tveganja v digitalni obliki pa med drugim pokrivajo zahteve ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 in drugih standardov na eni strani ter omogočajo doseganje odličnosti delovanja organizacij (povezava z modelom EFQM) na drugi strani.