NETS in Mariborski vodovod izbrana za projekt Pametni vodovod MB

Cilj RRI projekta “Pametni vodovod MB” je razvoj napredne oblačne rešitve z vzpostavitvijo daljinskega zbiranja in osveževanja podatkov skozi uporabo NB-IoT, LTE ter 5G omrežja (do ravni TRL9).

V projektu bomo:

  • Izgradili prilagojeno »platformo« za vpeljavo novih tehnologij prenosa, obdelave, hranjenja in integracije podatkov;
  • Vpeljali metodike odločanja na podlagi analitike pridobljenih podatkov – “data driven decision making”;
  • Spremljali zadovoljstvo uporabnikov in upravljalca zaradi manjše porabe vode.

 

Zasnova RRI projekta Pametni vodovod MB

Osnovna načela RRI projekta in politike Mariborskega vodovoda, ki sledijo kontinuiranemu razvoju, spodbujanju kreiranja dodane vrednosti v lokalnem okolju, prehodu na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja in blaženju podnebnih sprememb so:

  • zniževanje vodnih izgub z namenom zagotoviti varnejšo vodooskrbno in zniževanje stroškov,
  • redno posodabljanje vodooskrbnega sistema, pri čemer se uporablja okolijsko in energetsko sodobna tehnološka oprema,
  • zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo z rednim vzdrževanjem vodovodnega omrežja,
  • izvajanje storitev skladno z zahtevami veljavnih zakonodajnih predpisov, standardov in nivojem stroke v svetu,
  • zagotavljanje potrebnih pogojev za preventivno delovanje na vseh ravneh in zaščito okolja, ki vpliva na kvaliteto vode,
  • spremljanje zadovoljstva porabnikov vode in kupcev storitev, kot osnove za stalno izboljševanje kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.
Financira Evropska unija – NextGeneration EU