Digitalna strategija

Digitalna strategija je pomemben sestavni del poslovne strategije in predstavlja njeno dopolnitev za vzpostavitev digitalne zmogljivosti v podjetjih za vzpostavitev ali dvig konkurenčne prednosti v digitalni ekonomiji.

KORISTI PRIPRAVE DIGITALNE STRATEGIJE

 • Jasna opredelitev in dokumentiranje pomembnih poslovnih procesov v organizaciji (jasno opredeljena odgovornost za izvajanje procesov).
 • Povečanje urejenosti dokumentacije (hitro iskanje in sledljivost).
 • Povečanje uspešnosti in učinkovitosti izvajanja procesov merjeno skozi kazalnike uspešnosti in učinkovitosti (KPI) ter skozi sistem stalnih izboljšav v procesih.
 • Sistematično izboljševanje kakovosti storitev/izdelkov in s tem tudi večanje zadovoljstva strank.
 • Postavljen sistem obvladovanja tveganj v procesih.
 • Vse skupaj povečuje ugled organizacije.


V podjetju NETS vam posredujemo strokovno pomoč pri pripravi digitalne strategije ob upoštevanju smernic za pripravo digitalne strategije, ki so navedene na spletni strani DIH Slovenije.

Predviden čas trajanja projekta priprave digitalne strategije je določen na osnovi s strani naročnika postavljenega roka. Predviden čas trajanja projekta je en mesec, kar zahteva velik angažma s strani izvajalca in naročnika.

Naše prednosti so izkušeni svetovalci s številnimi domačimi in mednarodnimi referencami v velikih, srednjih in malih podjetjih tako v proizvodnem, storitvenem, kot javnem sektorju. Uporaba IT podpore DNA, ki omogoča vizualizacijo procesov in popisanih korakov v procesu (izvajalci, nosilci podatkov, IT podpora, tveganja, KPI, ...) velik prihranek na času pri izdelavi digitalne strategije...

NAČIN DELA IN POTEK PROJEKTA

Izvajanje intervjujev, izobraževanje in usposabljanje naročnika teče skozi vse faze in to večinoma v obliki delavnic – learning by doing. Pogostost srečanj bo 2-3 krat na teden. Pri izdelavi digitalne strategije uporabljamo IT podporo DNA.

 1. Faza: Plan projekta in oblikovanje projektne skupine.

 2. Faza: Analize stanja
  • Dokumentiranje temeljnih procesov po izdelani metodologiji MPP – opredeljena arhitektura procesov, izrisani diagrami poteka procesov in opredeljeni posamezni ključni koraki. Popis je prilagojen potrebam digitalne strategije. Poudarki so iz vidika IT podpore:
   • Opredeljeni so procesi od marketinga, prodaje, preko proizvodnje, do storitve za stranko in spremljanje uporabe proizvodov.
   • V posameznem koraku kaj so ključni podatki in če ter kako IT podprti (oznaka aplikacije). Sočasno je gradnja podatkovnega modela.
   • Kdo so izvajalci v ključnih korakih procesov (nanje so vezane zahtevane digitalne kompetence ter ocena stopnje pokrivanja teh kompetenc). 
   • Kje v procesu se pojavlja stranka (stik s stranko) in način spremljanja njihove izkušnje.
   • V procesih so opredeljena pomembna tveganja – za namen digitalne strategije so opredeljena tveganja iz vidika informacijske varnosti in neprekinjenega poslovanja.
   • Za posamezen proces so opredeljeni tudi ključni KPI pomembni za odločanje ter ali so IT podprti. 
   • Skozi popis procesov je v vsakem koraku opredeljena tudi problematika iz vidika IT, ki jo čutijo izvajalci v procesih.
  • Opredelitev segmentov kupcev in njihovih pričakovanj ter Kateri produkti so za njih. Nadalje je v kombinaciji s procesi razvidna celostna izkušnja kupcev (od stikov pri marketingu, prodaji, morebitnem načrtovanju, do uporabe, servisa,...) .
  • Opredelitev ključnih produktov (izdelki in storitve ter rešitve): obvezno opredelitev digitalnega dela produktov ali digitalnih storitev, ki so direktno povezane s produkti in njihovo uporabo.
  • Opredelitev trenutne kulture v podjetju in kateri deli kulture so direktno povezani oziroma podpirajo digitalno transformacijo.

 3. Faza: Pregled vseh ugotovljenih vrzeli glede na trenutne in potrebne digitalne zmožnosti ter morebitnih predlogov izboljšav. Izvedba rangiranja oziroma njihove pomembnosti kot vhod v plan potrebnih akcij. Izdelek je seznam potrebnih sprememb na področju digitalizacije (beri tudi potrebne digitalne zmožnosti).

 4. Faza: Izdelava SWOT analize glede na poslovanje podjetja, konkurenco ter ključna področja digitalne analize.

 5. Faza: Izdelava plana aktivnosti za izvedbo potrebnih sprememb na področju digitalizacije. Opredeljeni so nosilci, potreben čas in finančne investicije (izdelana tudi časovnica).

Posamezne faze priprave digitalne strategije tečejo vzporedno z delnim zamikom. To zahteva tudi kratek rok za izdelavo digitalne strategije.